Duyuru // Announcement 04.10.2021

Deerli örenciler,

2021 Yaz Stajlar覺n覺n staj dosyalar覺 için son teslim tarihi 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 17.00’a kadard覺r. Staj dosyalar覺 Webonline üzerinden teslim al覺nacakt覺r.

Staj dosyalar覺n覺za ek evraklar覺 (Örenci Deerlendirme Formu –kapal覺 zarfta-, Özgünlük Belgesi, Sigorta Belgesi) 420 numaral覺 odan覺n önündeki kutuya b覺rakabilirsiniz.

---

Dear students,

The submission of the folders of 2021 Summer Internships is accepted until October 15th, 2021, Friday, at 17.00. The submissions are via Webonline.

The supplementary forms of your folders (Student Evaluation form –in sealed envelope-, Authenticity Form, Insurance Form) can be delivered to the box in front of Room 420.

Duyuru/Announcement 07.07.2021

TR

Stajlarla ilgili Mimarl覺k Bölümü'ne posta veya kargo ile gönderilecek evraklar覺n Balgat Kampüs yerine yeni fakülte binas覺n覺n faaliyete geçtii Merkez Kampüse gönderilmesi gerekmektedir.

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampus
Mimarl覺k Fakültesi
Mimarl覺k Bölümü Sekreterlii
Eskiehir Yolu, 29. Km.
Yukar覺 Yurtçu Mahallesi
Mimar Sinan Caddesi No:4
06790 Etimesgut / ANKARA
TELEFON : 0312 233 1050

TR

Sevgili örenciler,

Staj bavurular覺n覺n yetersizlii nedeniyle staj son bavuru tarihi uzat覺lm覺t覺r. En geç staja balama tarihi olan 9 Austos 2021'den iki hafta önce, 26 Temmuz 2021'e kadar bavuruda bulunabilirsiniz. Bu tarihleri dikkate almayan bavurular ileme al覺nmayacakt覺r. Staj bitirme tarihinizin en eç 18 Eylül 2021 olduunu tekrar hat覺rlamak isteriz.

襤yi bir staj dönemi dileriz.

ENG

Dear students,

Given the poor number of applications, we prolonged the submission date for the internship. You can submit your applications until 26.07.2021, fortnight prior to the last advised day to start the internsip, being 09.08.2021. Applications not following these dates will not be taken into considetation. Kindly be informed that the final day of your internship cannot be no later than 18.09.2021.

Have a nice internship.

TR

Deerli örenciler,

2020-2021 Yaz Staj覺 bavurular覺 03 May覺s 2021 Pazartesi tarihinden itibaren kabul edilecektir. Son bavuru tarihi 06 Haziran 2021 Pazar günüdür. 

En erken staja balama tarihi 21 Haziran 2021 Pazartesi günüdür. En geç 18 Eylül 2021 Cumartesi günü staj覺n覺z覺n bitmi olmas覺 gerekmektedir.

Mezun durumundaki örenciler için son bavuru tarihi yoktur. Bavuru tarihinin staj balang覺ç tarihinden en geç iki hafta öncesi olmas覺 gerekmektedir.

Aa覺daki online formdan staj bavurusunu yapabilirsiniz:

https://forms.gle/4zvyH2ZnXpXccCSS9

***Güncelleme: En erken 2 Temmuz Cuma tarihinde balayabilecek stajlar için bavurular 18 Haziran 2021 tarihine kadar yap覺labilir. 

ENG

Dear students,

Starting from 03.05.2021 Monday, we will be admitting your internship applications. The last date to apply is 06.06.2021 Sunday.

The earliest date to start the internship is 21.06. 2021 Monday and the latest end date is 18.09.2021 Saturday.

Students at the graduate level with no course load may apply anytime; however, they should apply the latest two weeks ahead of the internship start date.

You can submit your internship application from the below-given online form:

https://forms.gle/4zvyH2ZnXpXccCSS9

***Update: The ones who start their internship on 2nd July Friday (Earliest) might deliver their applications until 18th June, Friday. 

 

Information/Bilgilendirme

Deerli örenciler,

“ARCH 300 – YAZ STAJI: M襤MAR襤 BÜRO” yaz staj覺 kapsam覺nda, staj覺n balang覺c覺nda, staj sürecinde ve staj bitiminde yap覺lmas覺 gereken ilemler aa覺da belirtilmitir. 

Dear students,

Within the scope of “ARCH 300 – SUMMER INTERNSHIP: ARCHITECTURE OFFICE”

internship, the process that should be followed before, during, and after the internship is indicated below.  

 

 1. Staj Balang覺c覺nda Yap覺lmas覺 Gerekenler;

What to Do at the Beginning of the Internship;

 1. Staj yapmak için ARCH 300 staj覺 kapsam覺na uygun (Mimari Büro veya Arkeolojik Alan) ve faal bir staj yeri bulunuz.  Find an active architecture office or archaeological site suitable to the scope of ARCH 300 internship.

Staj süresi, en az 30 i günüdür. Cumartesi günleri i yap覺l覺yorsa bavuru esnas覺nda mutlaka belirtilmelidir. 

The duration of the internship is 30 work days. If saturdays are within the working days, please indicate to the commission during the internship application.

 • Örenciler, kendilerine veya ailelerine ait olan veya ortakl覺klar覺 bulunan irketlerde, yap覺 denetim firmalar覺nda staj yapamazlar.

Students cannot arrange their internships in the firms which are owned by (or partnered by) themselves, their family.

 • Staj yeri olarak çeitli ve büyük ölçekli projeler yapan mimari bürolar veya mimar覺n çal覺mas覺na uygun arkeolojik alanlar覺 tercih edilmelidir.

It is advised to conduct the internship in offices dealing with diverse and large scale projects, whereas for the archaeological site, make sure that the site is appropriate for an architect to do work.

 

 • Ayn覺 büroda veya kaz覺 alan覺nda, ayn覺 dönemde staj yapman覺z tavsiye edilmez. Ayn覺 antiyede staj yapmak durumunda olan örencilerin staj raporlar覺 kopya ihtimalinden ötürü k覺yaslamal覺 olarak deerlendirilecektir. 

Doing internship at the same site with other Çankaya University Architecture students is not advised. In such a case, the internship reports will be evaluated in a cross-comparative way for the plagiarism possibility. 

 

 • Staj yap覺lacak firmadan izin almak için firmaya staj yapma isteinizi belirtecek bir dilekçe yaz覺n覺z ve bunun ekine resmi örenci belgesi ekleyiniz.

In order to get permission from the firm to conduct your internship, write a formal letter indicating your purpose and attach an official student certificate.

 • Mezuniyet durumunda olan örenciler d覺覺nda, ayn覺 dönem içerisinde birden fazla staj yap覺lamaz.

Students cannot do more than one internship at the same summer term. Students who are in the graduation position is not included.

Staj için gerekli firma veya kaz覺 alan覺 bulunmas覺ndan sonra gerekli belgeleri yetkili kiiye onaylat覺n. Aa覺da verilen adresteki dijital formu doldurup, aa覺da belirtilen belgelerin tarat覺lm覺 hallerini de bu forma ekleyerek formu gönderin. Bu süreçte, haz覺rlanacak belgeler unlard覺r:

After finding a suitable site for internship, the supervisor at the related firm or archaeoloigcal site should approve your application documents prepared by yourself. At this stage, necessary documents are as follows:

 1. ARCH300 – Dijital Bavuru Formu

ARCH300 – Digital Application Form

襤lgili web adresinde ilgili tüm bilgilerin eksiksiz bir ekilde giriinin yap覺lmas覺 gerekmektedir. 襤lgili link’e aa覺daki balant覺dan ula覺labilir;

It is obligatory to fill out mentioned Google forms link in full. You can use following link;

 

 • Form doldurulduktan sonra Çankaya Üniversitesi Zorunlu Stajyer Örenci Sigorta Giri Formu ve Kabul Yaz覺s覺 taran覺p bu forma eklenmelidir.

After filling out this form, “Çankaya Üniversitesi Zorunlu Stajyer Örenci Sigorta Giri Formu” and Letter of Acceptance should be scanned and attached.

b. Çankaya Üniversitesi Zorunlu Stajyer Örenci Sigorta Giri Formu:

Çankaya University Compulsory Intern Student Insurance Application Form:

 

Sigorta yap覺lmadan staj覺n覺za balayamazs覺n覺z. Sigorta yap覺lmas覺 için de bu formun doldurulmas覺 gerekir. Staj gün say覺s覺n覺n doru olarak hesaplan覺p, balang覺ç ve biti tarihlerinin doru yaz覺lmas覺 çok önemlidir.

Without insurance, you cannot start your internship. To provide insurance, this form should be filled completely. It is critical to calculate workdays exactly, and indicate the right start and end dates. 

 

c. Kabul Yaz覺s覺:

Letter of Acceptance

 

Bu yaz覺da örencinin bavurulan firmada staj yapabilecei, firman覺n stajyer kabul etmek için müsait olduu ve cumartesi günleri i yap覺l覺p yap覺lmad覺覺 yaz覺l覺 olmal覺d覺r. Firma sorumlusundan imzal覺 ve kaeli olarak al覺nmal覺, firma cumartesi günleri mesai yap覺yorsa ve bu örencinin staj süresine dahilse bu durum, yaz覺da mutlaka belirtilmelidir. 

 

At this document, following items should be mentioned; it is suitable for student to make his/her internship in mentioned period of time, and whether company has working hours on Saturdays or not. Company representative should sign and stamp this form. 

 

Bavurunuzu tamamland覺ktan sonra kalfa@cankaya.edu.tr mail adresine, staj bavurunuzun iletildiine dair bir dorulama e-postas覺 at覺n覺z.

After completing your application, send a confirmation mail to kalfa@cankaya.edu.tr

 

B. Staj Esnas覺ndaYap覺lmas覺 Gerekenler;

What to Do during the Internship;

 • Staj yapt覺覺n覺z mimari büroda ya da kaz覺 alan覺nda sizden sorumlu olan amirin direktiflerine uyman覺z, sorumlu ve bilinçli davran覺lar sergilemeniz beklenmektedir. Bula覺c覺 hastal覺k riskine kar覺 maske, mesafe ve temizlik kurallar覺na uyunuz.

You are expected to obey the rules of your supervisor and behave consciously. In order to prevent the risks of pandemic diseases, please respect the rules of wearing mask, keeping social distance with colleagues and other sanitary precautions.  

 • Staj yeriniz ile ilgili olarak, staj sürecini kesintiye uratacak veya can güvenliinizi riske atacak herhangi bir halin ortaya ç覺kmas覺 durumunda ivedilikle staj komisyonumuzu veya Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺’n覺 haberdar ediniz.

For the case of any kind of risks that threat your security of life at the construction site, get in contact with Department of Architecture or your Internship Committee.

 

 • Staj s覺ras覺nda her gün kay覺t tutunuz, staj dosyas覺nda bu kay覺tlar覺 dikkate alarak, günlük olarak yap覺lan iin aç覺klamas覺 ve bu ile ilgili bilgileri aktar覺n覺z. Bu bilgileri, bilgisayar ç覺kt覺s覺 ya da eskiz gibi görsel belgelerle yine günlük olarak (her gün için en az bir sayfa görsel ve yaz覺l覺 belge ile) destekleyiniz. Haftal覺k ya da birkaç günlük süreçler halinde haz覺rlanm覺 olan staj dosyalar覺n覺n kabul edilmeyeceini unutmay覺n覺z.

While preparing your ARCH300 Summer Practice File, you will use a daily record that explains the process of work being done during internship. This daily record should include the daily explanation, the technical information about the work, and necessary visuals (photographs, sketches, etc.). Keep in mind that files containing weekly or multiple-day reports are not accepted. 

 

 

C. Staj Sonunda Yap覺lmas覺 Gerekenler;

What to Do at the End of the Internship;

 

 1. Staj Dosyas覺n覺n Haz覺rlanmas覺 ve Teslim Edilmesi

Preparation and Submission of Summer Practice File

 

Staj dosyas覺: Staj覺n içeriini, staj yap覺lan mimari büro/arkeolojik alan hakk覺nda bilgileri, staj覺n örenciye salad覺覺 kazan覺mlar覺 ve ekler k覺sm覺nda da gün gün düzenlenmi aç覺klamalar覺 içeren dosyad覺r. 

Summer Practice File: Explains the content of internship, the subjected company, the learning outcomes of the student, and the daily record provided at the appendix. 

 

 

-ARCH300 staj dosyalar覺 MAV襤sert plastik kapakl覺 dosya içinde teslim edilmelidir.

ARCH100 Summer Practice Files should be arranged in a hard cover BLUE folder.

 

-Staj dosyas覺n覺n haz覺rlanmas覺 konusunda ARCH300 STAJI STAJ DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU'na (Instruction Manual) bal覺 kal覺nmas覺 artt覺r.

For the preparation of the preparation process ARCH300 Instruction Manual should be examined in detail.

- Staj dosyas覺 örencinin kendisi taraf覺ndan haz覺rlan覺r. Dosyadaki rapor ve günlük kay覺tlar覺n metni ve görselleri haz覺rlayan örenciye ait olmal覺d覺r. Staj dosyas覺n覺n özgünlüü, staj raporunun deerlendirilmesi aamas覺nda göz önünde tutulacakt覺r.  

All the content of internship file should be arranged only by student herself/himself. The authenticity of written and visual content of the file is evaluated thoroughly.

2.Stajyer Örenci Deerlendirme Formu’nun Teslim Edilmesi

Submission of “Student Evaluation Form

 

Form içeriinin örencinin staj yapt覺覺 firma/arkeolojik alanda yetkili amiri taraf覺ndan doldurulmu, imzalanm覺 ve kaelenmi olmas覺 gerekmektedir. Az覺 kapal覺 ve kaeli zarf içinde teslim edilmesi artt覺r. Staj dosyas覺 ile beraber Staj Komisyonu görevlisine (ARCH300 için Arat覺rma Görevlisi Baak Kalfa Atakl覺’ya) teslim edilir.

The content of this form should be filled out by the company supervisor of yours, signed, and stamped. Hardcopy file should be placed in a sealed envelope which also stamped and signed. Submitted with internship file to the Internship Committee member (for ARCH300, Research Assistant Baak Kalfa Atakl覺). 

 

3. Staj Ücretlerine 襤sizlik Fonu Katk覺s覺 Bilgi Formu’nun Teslim Edilmesi

Submission of “Unemployment Fund Contribution to Internship Salary Form”

 

Staj süresince ücret alm覺 ve firman覺n bu ücret için katk覺 talep ettii durumdaki örencilerin ald覺覺 ücrete dair dekontu da ibraz etmesi artt覺r. Staj dosyas覺 ile beraber Staj Komisyonu görevlisine teslim edilir.

 

Submitted with internship file to the Internship Committee member. If the student has been provided salary, and company demands a contribution, the invoice of the bank record should be added. 

 

 • u koullar alt覺nda staj覺n覺z geçersiz say覺l覺r:

-Kopya staj dosyas覺 haz覺rlamak: Staj dosyas覺n覺n görsel ve yaz覺l覺 içeriinin ayn覺 ya da çok benzer olmas覺, "paraphrase" yap覺lm覺 olmas覺,

-Staj raporunun ve günlük kay覺tlar sayfalar覺n覺n kaeli ve imzal覺 olmamas覺 (staj覺n geçerli olmad覺覺n覺 gösterir, kesin ret gerekçesidir),

-Staj sonunda örenci deerlendirme formunun teslim edilmemi olmas覺,

-Staj dosyas覺nda izlenen süreçler hakk覺nda yeterli bilgi verilmemesi, sürecin anlat覺lmamas覺, sürecin günlük olarak kay覺t edilmemesi,

-Dosyada yer alan görseller ile yaz覺l覺 bilgilerin uyumlu olmamas覺,

-30 günden daha az staj yap覺lmas覺

-Staj raporunun k覺lavuza uygun olarak yaz覺lmamas覺 ya da çok k覺sa olmas覺,

-Staj k覺lavuzunda istenen bilgilerin verilmemesi, istenen formata uyulmamas覺.

 


 

 • The major problems that make your internship “Unsatisfactory” are; 

-Cheating / Plagiarism: If the visual or written content is same or similar, if the written content is “paraphrased”. 

-If the all of the sheets of internship file is not stamped and signed. (This is a valid reason for the rejection of the internship)

-Missing “Student Evaluation Form” at the end of the internship. 

-Lack of information about following process at the firm or archaeological site, lack of explanation about the process, lack of daily recording. 

-Inconsistency between written content and visual content provided especially in daily basis. 

-Internships less than 30 work days. 

-Missing or too short conclusion part. 

-Missing information (Instruction Manuel should be taken into account), or folders arranged out of format.